NIEUWS PLOEG WEDSTRIJDEN TICKETS
Ticketing
algemene voorwaarden
 1. Onze gegevens zijn: Lommel SK NV, speelpleinstraat 20, 3920 LOMMEL, ondernemingsnummer 0677.706.633 (hierna “Lommel SK”, “wij” of “ons”).
 1. 1. Toepassing Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer u gebruik maakt van onze websites, mobiele applicaties, webshops, ticketshops, draadloze (wifi, bluetooth) netwerken, software en andere online producten en diensten. Door gebruik te maken van onze deze diensten stemt u in met deze algemene voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze algemene voorwaarden na te leven en te aanvaarden. Bent u minderjarig, dan dient u deze overeenkomst samen te lezen met uw ouder(s) of voogd en hun akkoord te vragen om deze voorwaarden te aanvaarden.
 1. 2. Uw persoonlijke account U alleen (en met uitsluiting van Lommel SK) bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw persoonlijke account en voor alle activiteiten die via uw persoonlijke account plaatsvinden. U mag uw persoonlijke account niet doorgeven aan derden en het gebruik ervan is strikt persoonlijk. Bij een inbreuk op de veiligheid of vertrouwelijkheid van uw persoonlijke account, dient u Lommel SK zo snel en accuraat mogelijk te informeren van de inbreuk. Lommel SK is in geen geval verantwoordelijk voor onbevoegd of ongewenst gebruik van uw persoonlijke account door uzelf of door een derde.
 1. 3. Gebruik van de online diensten U verbindt zich ertoe de online diensten niet te gebruiken:
  • voor eigen commerciële doeleinden of voor commerciële doeleinden van derden. Het gebruik van de online diensten is beperkt tot uitsluitend persoonlijke doeleinden.
  • om onwettige, valse, misleidende, gestolen, bewust foutieve of andere onrechtmatige inhoud of informatie op te geven, door te geven, te plaatsen, te verzenden, op te slaan of op enige andere manier beschikbaar te stellen via de online diensten;
  • om inhoud of informatie op te geven, door te geven, te plaatsen, te verzenden of op enige andere manier beschikbaar te stellen die onwettig, beledigend, bedreigend, racistisch, hatelijk, smadelijk, lasterlijk, vulgair, aanstootgevend of schadelijk is ten opzichte van Lommel SK en/of derden (waaronder andere gebruikers);
  • om de online diensten of de daarmee verbonden diensten, producten, software, netwerking, toegang en andere producten en diensten niet overmatig of onrechtmatig te belasten, te belemmeren of op enige andere manier de werking ervan te verstoren.
 1. 4. Gebruik van uw gegevens Door onze online diensten te gebruiken, zoals bijvoorbeeld door (maar niet beperkt tot) het posten van materialen zoals teksten, foto’s en video’s, verleent u Lommel SK en haar partners en leveranciers de niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende en gratis toestemming om uw informatie en gegevens te (re)produceren, distribueren, publiek mede te delen, bewerken, verwijderen, synchroniseren met andere informatie en gegevens, en anderszins te gebruiken.
 1. 5. Informatie van derden De online diensten kunnen informatie en gegevens van derden bevatten, bijvoorbeeld informatie van sponsors, partners en leveranciers en andere gebruikers, met inbegrip van links en andere verwijzingen naar websites, sociale media en andere online diensten van derden. Lommel SK controleert echter niet de inhoud van de websites, sociale media en andere online diensten van derden, en Lommel SK is daartoe ook niet verplicht, en kan in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de websites, sociale media en andere online diensten van derden. Bovendien impliceert een verwijzing naar of de opname van informatie en gegevens van derden ook niet dat Lommel SK akkoord gaat met zulke inhoud.
 1. 6. Intellectuele eigendom Onze online diensten kunnen informatie, gegevens, afbeeldingen, werken, data, teksten, videomateriaal, databanken, merken, handelsnamen, domeinnamen en andere materialen en gegevens bevatten van Lommel SK en van derden, die door (intellectuele) (eigendoms)rechten zijn beschermd. U erkent deze rechten en u verbindt zich ertoe om geen gebruik te maken van deze materialen en gegevens op een manier die een inbreuk uitmaakt op voormelde rechten van Lommel SK of van derden. Indien u zelf informatie, gegevens, afbeeldingen, werken, data, teksten, videomateriaal en andere materialen en gegevens verstuurt, plaatst, publiceert, meedeelt of op enige andere manier gebruikt op of via de online diensten, verbindt u zich ertoe en garandeert u dat u zelf de nodige rechten daartoe hebt, dan wel de toestemming daartoe hebt bekomen van de rechthebbende(n).
 1. 7. Recht tot herroeping
  • 7.1 Onder voorbehoud van specifieke bepalingen en van de hieronder vermelde uitzonderingen, heeft u als consument het recht om aan Lommel SK schriftelijk mee te delen dat u afziet van iedere aankoop die u via de Online Diensten gedaan hebt, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of - ingeval u een dienstenovereenkomst gesloten heeft - binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de dienstenovereenkomst.
  • 7.2 U kunt gebruik maken van het herroepingsformulier dat in voorkomend geval bijgevoegd wordt bij levering van de aankoop, of u kan hiertoe zelf een andere ondubbelzinnige verklaring afgeven waarin u verklaart de overeenkomst te herroepen, of u kan hiervoor gebruik maken van het “modelformulier voor herroeping” dat u kan vinden op de website van de FOD Economie. Bent u eenmaal in het bezit van het product, dan bent u verplicht dit te bewaren en er op gepaste wijze voor te zorgen. Het product dient ons in originele staat te worden teruggestuurd.
  • 7.3 U kunt evenwel geen herroepingsrecht uitoefenen voor:
   (i) wedstrijdtickets en tickets die toegang geven tot een evenement;
   (ii) de levering van producten die volgens uw specificaties gemaakt zijn (gepersonaliseerde en/of op maat ontworpen items zoals bijv. kleding met een gepersonaliseerde naam) of van producten die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
   (iii) de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
   (iv) de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
   (v) de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
   (vi) de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
   (vii) de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
   (viii) overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
   (ix) de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
   (x) de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming;
   U erkent dat u uw herroepingsrecht in bovenvermelde gevallen verliest.
  • 7.4 Als u of wij de bestelling rechtsgeldig geannuleerd of herroepen hebben, zullen we zo snel mogelijk elke door u of door uw financiële instelling al aan ons gedane betaling voor de bestelling van het product terugbetalen, en in elk geval binnen 30 dagen volgend op uw annulering of herroeping. In het geval een product is verkregen met een cadeaucheque of kortingsactiebonnen, dan behouden we ons het recht voor alle bedragen volgend op uw herroeping terug te betalen bij retourontvangst van de producten door uw rekening te crediteren met het bedrag van uw bestelling.
 1. 8. Beperking van aansprakelijkheid De online diensten (met inbegrip van alle producten en diensten die via de online diensten worden geleverd) worden steeds in de toestand ‘zoals ze zijn’ aangeboden door Lommel SK. Lommel SK heeft hieromtrent enkel een inspanningsverbintenis. De online diensten worden op eigen risico gebruikt, zonder dat Lommel SK daaromtrent enige garanties of resultaten verleent, expliciet noch impliciet. Slechts in rechtsgebieden waar geen beroep kan worden gedaan op uitsluiting of beperking van een garantie, zal die bepaalde garantie niet worden uitgesloten of beperkt en zal de garantie van Lommel SK uitgesloten dan wel beperkt worden tot de minimale plicht die door de toepasselijke wet wordt opgelegd. Lommel SK kan niet waarborgen dat de online diensten, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, zonder gebreken zullen zijn en kan niet verantwoordelijk of aansprakelijkheid worden gehouden voor fouten, gebreken, onvolledigheden, onjuistheden of andere onvolkomenheden van de online diensten. Lommel SK kan ook niet worden verplicht tot enig herstel van de online diensten of een gedeelte ervan. Lommel SK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, punitieve en/of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de online diensten met inbegrip van alle producten en diensten die via de online diensten zijn geleverd. Slechts in rechtsgebieden waar geen beroep kan worden gedaan op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade, zal de aansprakelijkheid van Lommel SK worden beperkt tot de maximale uitsluiting zoals die wettelijk is toegelaten.
 1. 9. Beëindiging van de online diensten Lommel SK heeft het recht om te allen tijde de online diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten, te verwijderen, stop te zetten, te beperken of te wijzigen en dit ten opzichte van één, meerdere of alle gebruikers. Lommel SK kan dit beslissen zonder kennisgeving en zonder opgave van reden. U kunt Lommel SK op geen enkele manier aansprakelijk of in gebreke stellen voor een dergelijke beslissing.
 1. 10. Beëindiging van deze overeenkomst Lommel SK heeft het recht om te allen tijde deze overeenkomst zonder kennisgeving en zonder opgave van reden te beëindigen, hierbij inbegrepen het recht om uw persoonlijke account af te sluiten, zonder dat Lommel SK op enige manier aansprakelijk kan worden gesteld voor enig gevolg dat daaruit voortvloeit.
 1. 11. Wijzigingen Lommel SK heeft het recht om deze algemene voorwaarden en overeenkomst te allen tijde eenzijdig te wijzigen. Bij elk nieuw gebruik van de online diensten is de laatste versie van toepassing. U dient deze pagina regelmatig na te kijken.
 1. 12. Diverse bepalingen Falen of vertraging bij uitoefening door u of ons van enig recht krachtens deze algemene voorwaarden zal niet worden beschouwd als een verklaring om van dat recht af te zien. Een dergelijke faling of vertraging zal geen invloed hebben op andere gebeurtenissen of rechten. Indien een clausule in deze algemene voorwaarden ongeldig of niet uitvoerbaar zou worden of zou worden verklaard door een bevoegde rechterlijke instantie, dan zal die ongeldigheid of onuitvoerbaarheid op geen enkele wijze afbreuk doen aan de geldigheid of uitvoerbaarheid van enige andere gehele of gedeeltelijke clausule. Geen enkele persoon die geen partij is bij deze algemene voorwaarden kan hierdoor rechten verkrijgen of recht doen gelden op enige bepaling in deze algemene voorwaarden, zelfs niet als die persoon afgaat op een dergelijke bepaling of aan een van beide partijen heeft aangegeven in te stemmen met enige bepaling in deze voorwaarden. Een gedrukte versie van deze Algemene Voorwaarden en van iedere onder elektronische vorm afgeleverde waarschuwing en bericht, zal worden aanvaard in iedere gerechtelijke of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene Voorwaarden op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en commerciële registers die werden aangemaakt en bewaard in gedrukte vorm. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden afgestaan in dit document, zijn voorbehouden. Alle overeenkomsten waarop huidige algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen die zouden kunnen ontstaan met betrekking tot deze algemene voorwaarden, zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van NV Lommel SK exclusief bevoegd.
 1. 13. When cards are debited?
  1. Nederlands
   • Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw rekening gedebiteerd.
   • Indien de betaling wordt bevestigd, zal de afschrijving plaats vinden volgens de modaliteiten overeengekomen met de bankinstelling die de kaart heeft uitgegeven.
   • (De verkoper) aanvaardt betalingen met Visa en Mastercard. Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw rekening gedebiteerd.
   • Na ontvangst van uw bestelling voeren wij een standaard controle autorisatie op uw betaalkaart uit om te zorgen dat er voldoende financiële middelen zijn om de transactie te voldoen. Uw kaart zal nadien worden belast zodat wij de gelden kunnen ontvangen. Het ontvangen van de gelden zal uw bestelling compleet maken om daarna de goederen te kunnen opsturen.
   • Van zodra uw bestelling ontvangen is, zal uw kaart meteen gedebiteerd worden”
  2. English
   • By placing an order through www.x.com , your card will be debited on placing your order. On occasion we may accept a deposit with the outstanding order balance to be paid before delivery takes place.
   • All Credit and Debit card transactions are debited at the point of purchase.
   • Please note that your credit card will directly be charged at the moment of transaction.
   • Payment can be made via our secure check out pages using your credit or debit card. Your card will be debited at the moment you place your order and receive confirmation
  3. Français
   • Le client est directement redirigé sur le site sécurisé de la banque partenaire de la société xxx via ses plateformes sécurisées partenaires. Les cartes bancaires acceptées sur le site internet sont : Visa, Maestro, Mastercard. La carte du client est directement débitée après la confirmation que le paiement est réussi.
   • En cas de paiement par carte de crédit, la carte est débitée lors de la commande. Nous acceptons les cartes de crédit Visa, MasterCard et American Express.
   • Les prélevements Bancontact seront effectués immédiatement, les cartes Visa/Mastercard après 2 jours.
   • Concernant le délai sous lequel le compte bancaire de l'acheteur est débité lors d'un paiement par carte de crédit, cela s'effectue comme suit : Bancontact/Mistercash, immédiat et Visa, Eurocard/Mastercard, 2 jours après. Ces informations sont données à titre indicatif et requièrent la responsabilité de l'organisme de paiement.